Ga naar de inhoud

Privacy Beleid

 • Stichting Gries Hej Windfonds (GHW) hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Graag wil het bestuur hierbij heldere en transparante informatie geven over ons privacy beleid. Wij streven ernaar uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:
 • Uw persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • Uw rechten omtrent verwerking van uw persoonsgegevens kennen en deze respecteren
 • Verantwoordelijk voor een correcte verwerking van uw persoonsgegevens
 • Alleen die persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor het goed functioneren van onze vereniging
 • Om uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van activiteiten. Daar wordt u dan altijd vooraf van in kennis gesteld. Ook als bevoegde instanties ons om informatie vragen, zullen wij hieraan medewerking (moeten) verlenen

Doel:

Uw persoonsgegevens worden door stichting GHW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten en projecten
 • Projecten ingediend, uitvoerend en/of uitgevoerd hebben contact personen.  Hiervan bewaren we
 • Naam/adres/postcode/woonplaats;
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verstrekking aan derden:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden,

 • Tenzij dit wettelijk verplicht is
 • Tenzij dit nodig is voor uitvoering van projecten en activiteiten. Dan laten wij u dat vooraf weten.

Bewaartermijn:

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onrechtmatig gebruik:

 • De bestuursleden van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • De bestuursleden en en oud-bestuursleden  zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Beeldmateriaal:

Doordat  deelneemt aan activiteiten en projecten van stichting GHW, gaat u ermee akkoord dat er hiervoor foto’s gemaakt kunnen worden van u en/of uw gezinsleden die gepubliceerd kunnen worden op deze website(s) gerelateerd aan GHW, op social media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram en in de  nieuwsbrief van stichting GHW. Dit uitsluitend ter promotionele redenen en om herinneringen te kunnen delen. Indien u bezwaar heeft tegen gepubliceerd beeldmateriaal, kunt u ons verzoeken om verwijdering.

Rechten en Klachten:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij verwerkt hebben. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitgebreide informatie over uw rechten en klachten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bestuur Stichting Gries Hej Windfonds
Contact: info@grieshejwindfonds.nl